ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
 Part l : Organizational Overview
 

- ความเป็นมา l วัตถุประสงค์ l อำนาจหน้าที่ l วิสัยทัศน์และพันธกิจ l โครงสร้างองค์กร l อัตรากำลัง l กลไกการบริหารงาน
- History l Objectives l Vision and Mission Statement l Organizational Structure l Manpower l Administrative Mechanisms


หน้า 7-12
Pages 7-12

 

- คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
- BEDO Executive Committee


หน้า 13-19
Pages 13-19

 

- ยุทธศาสตร์ l งบประมาณปี 2553 l ผลการปฏิับัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน l รายงานด้านการเงินl
- Strategies l Budget 2010


หน้า 21-29
Pages 21-29

 

 ส่วนที่ 2 : ผลการปฏิบัติงานปี 2553
 Part ll : Achievements 2010
 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างขีดความสามารถของชุมชนและท้ิองถิ่น

หน้า 34-36
Pages34-36

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัีดการองค์ความรู้ ศึกษาวิจัยและพัฒนา

หน้า 37-42
Pages 37-42

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ

หน้า 43-50
Pages 43-50

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การมีส่วนรวม

หน้า 51-58
Pages51-58

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการจัดการ

หน้า 59-62
Pages 59-62

- แนวทางการดำเนินงานปี 2554

หน้า 63-66
Pages 63-66

- กิจกรรมปี 2553

หน้า 67-74
Pages 67-74

- การศึกษาดูงานในต่างประเทศ


หน้า 75-78
Pages 75-78

 

 ส่วนที่ 3 : ภาคผนวก
 Part lll :

หน้า 79-88
Pages 79-88


- ที่อยู่ของสำนักงาน

- หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร

- ทำเนียบผู้บริหาร

- ผู้เชี่ยวชาญ

- แผนที่สำนักงาน

- รายชื่อคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน

 
ดาวโหลดทั้งหมด l Download all  
   
Copyright Biodiversity-Based Economy Development Office (Public Organization) All rights reserved.