ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
 Part l : Organizational Overview
 

- ความเป็นมา l วัตถุประสงค์ l อำนาจหน้าที่ l วิสัยทัศน์และพันธกิจ l โครงสร้างองค์กร l อัตรากำลัง l กลไกการบริหารงาน
- History l Objectives l Vision and Mission Statement l Organizational Structure l Manpower l Administrative Mechanisms


หน้า 6-11
Pages 6-11

 

- คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
- BEDO Executive Committee


หน้า 12-17
Pages 12-17

 

- ยุทธศาสตร์ l งบประมาณปี 2552 l ผลการปฏิับัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน l รายงานด้านการเงินl
- Strategies l Budget 2009


หน้า 18-26
Pages 18-26

 

 ส่วนที่ 2 : ผลการปฏิบัติงานปี 2552
 Part ll : Achievements 2009
 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างขีดความสามารถของชุมชนและท้ิองถิ่น

หน้า 30-31
Pages30-31

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัีดการองค์ความรู้ ศึกษาวิจัยและพัฒนา

หน้า 32-36
Pages 32-36

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ

หน้า 37-40
Pages 37-40

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การมีส่วนรวม

หน้า 41-42
Pages41-42

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการจัดการ

หน้า 43
Pages 43

- แนวทางการดำเนินงานปี 2552

หน้า 44-45
Pages 44-45

- กิจกรรมปี 2552

หน้า 46-51
Pages 46-51

- การศึกษาดูงานในต่างประเทศ


หน้า 52-53
Pages 52-53

 

 ส่วนที่ 3 : ภาคผนวก
 Part lll :

หน้า 56-65
Pages 56-65


- ที่อยู่ของสำนักงาน

- หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร

- ทำเนียบผู้บริหาร

- ผู้เชี่ยวชาญ

- แผนที่สำนักงาน

- รายชื่อคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน

 
ดาวโหลดทั้งหมด l Download all  
   
Copyright Biodiversity-Based Economy Development Office (Public Organization) All rights reserved.