ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
 Part l : Organizational Overview

- ความเป็นมา
- History

 
- วัตถุประสงค์
- Objectives

 
- อำนาจหน้าที่
- Mandates

 
- วิสัยทัศน์และพันธกิจ
- Vision and Mission Statement

 
- โครงสร้างองค์กร
- Organizational Structure

 
- อัตรากำลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
- Manpower (as of 30th September 2008)

 
- กลไกการบริหารงาน
- Administrative Mechanisms

 
- คณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
- BEDO Executive Committee

 
- ยุทธศาสตร์
- Strategies

 
- แนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป
- Future Directions

 
- แผนภูมิความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี 2551
- Connections between Strategies and Buddget Allocations

 
- งบประมาณปี 2551
- Budget 2008

 
 ส่วนที่ 2 : ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 Part ll : Achievements


- โครงการศึกษาจัดทำแผนและนำร่องพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานชีวภาพ
- The Community's Biodiversity-Based Economy Development Planning Project

 
- โครงการศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
- Valuation of Biodiversity Project

 
- โครงการจัดทำบัญชีรายการและแลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- Biodiversity Inventory and Traditional Knowledge Exchange Project

 
- งานมหากรรม "ทรัพยากรชีวภาพ...เส้นทางสู่เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง"
- "Biodiversity...The Road to Self-Sufficient Communities" Festival

 
 ส่วนที่ 3 : งบการเงิน
 Part lll : Financial Statement
หน้า 35-44
Pages 35-44

- งบการเงิน
- Financial Statement

 
 ส่วนที่ 4 : ผลงานสำคัญอื่น ๆ
 Part llll : Other Accomplishments
หน้า 45-67
Pages 45-67

- การจัดประชุมสัมมนาและการประชุมคณะกรรมการปี 2551
- Seminars and Executive Committee Meetings

 
- การศึกษาดูงาน
- Study Trip

 
- การร่วมงาน "องค์การมหาชน...จุดเปลี่ยนกระบวนทัศน์"
- Taking Part in "Public Organization...Changing Perspectives"

 
- กิจกรรมปลูกป่า
- Forest Rehabilitation Campaign

 
- ปลูกป่าครอบครัว
- The family Forest Program

 
- ทส. สัญจรปลูกป่า...พลิกฟื้นผืนห่าด้วยพระบารมี
- MNRE Forest Plantation...Restore the Land with His Majesty's Prestige

 
ดาวโหลดทั้งหมด l Download all  
   
Copyright Biodiversity-Based Economy Development Office (Public Organization) All rights reserved.