นกปากขอ(parrot)
     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ (การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงนกปากขอ) ปีงบประมาณ 2553
Biodiversity-Based Business Development Project (Parrot) FY 2010
ชนิดพันธุ์ของนกปากขอ
Parrot Varieties
สถานการณ์นกปากขอในประเทศไทย
Parrot Information in Thailand
กิจกรรม
Activities
 
 

- การสัมมนาเรื่อง "ทิศทางการพัฒนาธุรกิจนกปากขออย่างยั่งยืน(Direction of Parrot Trade Development Seminar)

- กำหนดการ(Schedule)

- ผลการสัมมนา 5 กันยายน 2552(Minutes of Meeting 5th September 2009)

 
คู่มือการเพาะเลี้ยง
Cultivation Manual
โรคที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ปีก
Bird Diseases
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Relevant Regulations

 

Copyright Biodiversity-Based Economy Development Office (Public Organization) All rights reserved.