ไก่ฟ้าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กฎหมายอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยง เพื่อเร่งรัดการขยายพันธุ์สัตว์ป่า และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจพัฒนา ไปสู่สัตว์เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์

               เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. มีแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

          Pheasant is one of Thailand’s protected wildlife species, whose commercial cultivation is permitted by the MNRE, in order to increase the conservative reproduction rate, as well as to promote the trade of the species.
In order to build business opportunities for the local communities of Thailand, Biodiversity-Based Economy Development Office (Public Organization), or BEDO, had an idea to promote sustainable biodiversity-based economy together with effective measures of species conservation.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

               นกปากขอเป็นนกสวยงามที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ทั้ง ในประเทศและตลาดต่างประเทศ ในประเทศไทยเองมีความสามารถในด้านการเพาะพันธุ์นกปากขอได้หลายชนิดพันธุ์เช่น นกแก้ว เคอนนัวร์ นกกะตัวร์ นกมาร์คอว์ เป็นจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่อง

               และเนื่องจากนกปากขอแทบทุกชนิดเป็นนกที่มีราคาสูงถึงสูงมาก สามารถเป็นสินค้าส่งออกที่นำรายได้เข้าประเทศได้มาก อีกทั้งยังสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีระบบและยั่งยืน

            Parrot is a beautiful bird that is popular both in domestic and international market. In Thailand, a number of parrot species can be cultivated successfully, such as cornure, cockatoo and macaw.
Due to their high trade values, the species could generate an income for the country, as well as creating employments and business opportunities to local communities and the general public. Moreover, it is an effective measure to promote sustainable use of Thailand’s biodiversity

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

               กวางเป็นสัตว์ป่าที่มีศักยภาพยิ่ง สำหรับการเพาะเลี้ยงในเชิงการค้า การทำฟาร์มกวางในต่างประเทศมีการกรำทำกันมาเป็นเวลานานแล้ว สร้างรายได้ให้แต่ละประเทศอย่างมหาศาล คุณประโยชน์ของกวางไม่ว่าจะเป็น เนื้อที่มีคุณภาพดี มีโปรตีนสูง ไขมันและคลอเรสเตอรอลต่ำ มีกรดไขมันชนิดที่จำเป็นต่อร่างการในปริมาณสูง หนังกวางได้รับความนิยมในการทำเครื่องหนังอย่างมากเพราะมีความนุ่นและยืดหยุ่นได้ดี ส่วนเอ็นและที่สำคัญเขากวางอ่อนมีสรรพคุณในการบำรุงร่างการ และยังเป็นองค์ประกอบของเครื่องยาแผนโบราณ บางประเทศนอกจากขายผลิตภัณฑ์จากกวางแล้วสินค้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือสายพันธุ์กวาง

               Deer as a group has high potential for commercial farming, and have been practiced in many countries for the past several decades, enormous amount of earrings generating for deer farmers. Deer venison is considered health food due to its low contents of fat and cholesterol, high in essential fatty acids. Leather made from deer hide is popular for its soft and pliable nature. Deer velvet antlers and highly prized traditional Chinese medicine. Deer sinew and penis soup is also considered haute cuisine which is sought, after by people who believe in its aphrodisiac properties .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

               ธุรกิจปลาสวยงามเป็นธุรกิจหนึ่งที่เกิดขึ้นจากฐานทรัพยากรชีวภาพของไทย ซึ่งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาธุรกิจปลาสวยงามของประเทศ ให้มีศักยภาพทัดเทียม และสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้

            Ornamental fish trade is one Thailand’s many biodiversity-based businesses. For that reason, Biodiversity-Based Economy Development Office (Public Organization) sees the recognized needs to promote and support the development of Thailand’s ornamental fish industry, in order to achieve international competitiveness

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

               สัตว์เลื้อยคลาน ( งู กิ้งก่า กบ เต่า) เป็นสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งที่มีศักยภาพในการเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ชนิดที่นิยมนำมาเลี้ยงเชิงพาณิชย์มีทั้งสายพันธุ์ไทยและต่างประเทศ อาทิ งู เต่า กิ้งก่า เป็นต้น กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะนำมาเลี้ยงดูเพื่อความเพลิดเพลิน สัตว์เลื้อยคลานที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาดสัตว์เลี้ยง ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่ขำเข้ามาจากต่างประเทศ และสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ในประเทศ การเลี้ยงสัตว์สวยงามเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้และนำเงินตราเข้าประเทศได้้

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

               ชะมดเช็ด (Small Indian Civet) เป็นสัตว์ป่าที่มีศักยภาพทางธุรกิจที่ให้ทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสูงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นที่ต้องการของทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พิจารณาแล้ว เห็นว่าธุรกิจการเพาะเลี้ยงชะมดมีศักยภาพสูง หากได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจังต่อเนื่อง จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการได้ เพื่อพัฒนาผู้เพาะเลี้ยงชะมดเช็ดของไทยให้มีประสิทธิภาพ และลดการล่าจับชะมดเช็ดจากธรรมชาตินำไปสู่การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

 

Copyright Biodiversity-Based Economy Development Office (Public Organization) All rights reserved.