ข่าวและกิจกรรม

29 กันยายน 2561

209

BEDO ประเมินความเป็นไปได้ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 24 – 26 กันยายน 2561 BEDO นำโดย ดร.ธนิต ชังถาวร และคณะประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับพาณิชย์จังหวัดน่าน ในการสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่ จังหวัดน่าน ให้ได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีการลงพื้นที่นำร่อง เช่น วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โป่งคำ ตำบลสันติสุข และวิสาหกิจชุมชนวิถีเกษตร ตำบลเมืองจัง จังหวัดน่าน เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ฟักทองพื้นเมืองน่าน” และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นๆ เช่น เครื่องหมายการค้า ฯลฯ