ข่าวและกิจกรรม

29 กันยายน 2561

197

BEDO ประชุมหารือจัดทำร่างคำขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย ณ จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 17 – 18 กันยายน 2561 BEDO นำโดย ดร.ธนิต ชังถาวร และคณะประชุมร่วมกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนบ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ในเรื่องการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อประชุมหารือจัดทำร่างคำขอประเมินความเป็นไปได้ในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย” และได้เข้าประชุมหารือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเลย อาทิเช่น

กรมวิชาการเกษตร สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรจังหวัดนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชน เพื่อจัดทำร่างคำขอฯ และหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน