ข่าวและกิจกรรม

27 กันยายน 2561

175

การประชุม “Biodiversity and BioEconomy Database Platform : Open and Connected” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทาง BEDO ได้จัดประชุม “Biodiversity and BioEconomy Database Platform : Open and Connected” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ด้านพัฒนายุทธศาสตร์ นวัตกรรมและการต่างประเทศ ขึ้นกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ อาทิเช่น หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ที่สนใจในระบบฐานข้อมูล Thaibiodiversity ทั้งการนำข้อมูลที่มีในระบบฯ ไปใช้ประโยชน์ และการนำเข้าข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ระบบฯ ซึ่งได้ฟังการบรรยายเรื่องระบบฐานข้อมูล Thaibiodiversity และเข้าร่วม Workshop แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากวิทยากร รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล และนายวสุเทพ ขุนทอง ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ทาง BEDO ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)