สาระน่ารู้

25 กันยายน 2561

501

"Biodiversity-Based Economy for Future : เศรษฐกิจชีวภาพ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

กลุ่มกิจการการต่างประเทศ ได้จัดทำข้อมูลและผลงานสำคัญของ สพภ. "Biodiversity-Based Economy for Future : เศรษฐกิจชีวภาพ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในรูปแบบของ booklet สามารถดาวโหลดได้แล้ว


Achievement of Biodiversity-based Economy Development Office (Public Organization) : BEDO over the past 10 years in "Biodiversity-Based Economy for Future" booklet. If you are interested, can be downloaded. (English version available)

ฉบับภาษาไทย (Thai version) :http://www.bedo.or.th/bedo/pdf/book/Biodiversity-BasedEconomyForFuture-TH.pdf
ฉบับภาษาอังกฤษ (English version) :http://www.bedo.or.th/bedo/pdf/book/Biodiversity-BasedEconomyForFuture-EN.pdf

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)