ข่าวและกิจกรรม

24 กันยายน 2561

203

BEDO ระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 58 ชนิด สู่ความพร้อมของภาคประชาชน

BEDO ระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 58 ชนิด สู่ความพร้อมของภาคประชาชน


BEDO ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 58 ชนิด สู่ความพร้อมของภาคประชาชน เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นท์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ และนางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผอ.สพภ. กล่าวรายงานความเป็นมา วัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อร่วมขับเคลื่อน เตรียมความพร้อมให้กับประชาชนและหน่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 150 คน จากภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้แก่ กรมป่าไม้ ธ.ก.ส. สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว บุคลากร/นักวิจัย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโดยเฉพาะภาคประชาชนที่มาจากตัวแทนเครือข่าย สพภ. 30 ชุมชน และประชาชนที่สนใจ จากจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ สกลนคร อุตรดิตถ์ พัทลุง ภูเก็ตและสตูล 

การระดมความคิดเห็นครั้งนี้สรุปประเด็นสำคัญ คือ 1. ด้านการประเมินมูลค่าไม้ 2. รูปแบบของการปลูกไม้เศรษฐกิจ 3. การแก้ไขมาตรา 7 ของ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484 4.ปัญหาที่ดินที่ใช้ปลูกไม้เศรษฐกิจ 5. ด้านการสนับสนุนชุมชน 6. ด้านหน่วยงานที่รับผิด 7. ด้านเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก 8. ด้านการตลาด 9. ด้านพันธุกรรม/คุณภาพของกล้าไม้/การรับรอง 

BEDO เป็นหนึ่งในองค์กรที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายรัฐบาลและเกิดประโยชน์ต่อภาคประชาชนโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การประชุมระดมความคิดเห็นในวันนี้จึงเป็นการต่อยอดในสิ่งที่ดำเนินการไว้ และนำไปสู่ความร่วมมือกันขับเคลื่อนเรื่องไม้เศรษฐกิจให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)