สาระน่ารู้

19 กันยายน 2561

254

ช้างเอเชีย

ช้างเอเชีย (Elephas maximus) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ได้รับการระบุว่าอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)


+ ลักษณะทั่วไปของช้าง

มีลำตัวสีเทา ถ้าไม่มีงาเรียก "ช้างสีดอ" ช้างสีดอบางตัวอาจพบว่ามีฟันหน้ายื่นออกมาเล็กน้อยเรียกว่า "ขนาย" ช้างตัวผู้มีงายาว เรียก "ช้างพลาย" ตัวเมียเรียก "ช้างพัง" ส่วนใหญ่ไม่มีงา ช้างแรกเกิดมีน้ำหนักเฉลี่ย 120 กก. ระยะเวลาตั้งท้อง 20-22 เดือน 


ช้างเป็นสัตว์กินพืชเป็นอาหาร ใช้เวลากินมากถึง 16 ชม./วัน ประมาณร้อยละ 10 ของน้ำหนักตัว หรือประมาณวันละ 200-400 กก. ช้างย่อยอาหารได้เพียง 40% จากปริมาณทั้งหมดที่กินเข้าไป


+ ความสำคัญของช้างต่อระบบนิเวศ

60% ของอาหารที่กินเข้าไปจะถูกขับถ่ายออกมา คืนแร่ธาตุต่างๆ ลงสู่ดิน มูลช้างคือปุ๋ย สำหรับต้นไม้ในป่า และเป็นอาหารให้แก่สัตว์อื่นๆ 


ทางเดินของช้าง หรือที่เรียกว่า ด่านช้าง จะเป็นทางเดินของสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ รวมถึงมนุษย์ด้วย ในป่าที่รกชัฏ แรงช้างสามารถบุกเบิกเข้าไปใช้ประโยชน์ก่อนสัตว์ขนาดเล็กอื่นๆ จึงมักเดินหาอาหารตามฝูงช้าง


รู้หรือไม่ : ช้างมีลักษณะอาการตาบอดสีแดงและสีเขียว แต่สามารถมองเห็นแม่สีหลักอื่นๆ อย่างเช่น สีน้ำเงิน และสีเหลืองได้อย่างชัดเจน