สาระน่ารู้

18 กันยายน 2561

319

การจำแนกกลุ่มพันธุ์ทุเรียน 6 กลุ่ม

การจำแนกกลุ่มพันธุ์ทุเรียน 6 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มกบ

ลักษณะทรงใบ - เป็นแบบรูปไข่ขอบขนานปลายใบเป็นแบบแหลมโค้ง ฐานใบเป็นแบบกลมมน

รูปร่างหนาม -  มีลักษณะโค้งงอ

ลักษณะทรงผล - กระจายอยู่ใน 3 ลักษณะ คือ กลม, กลมรี, กลมแป้น

2. กลุ่มลวง

ลักษณะทรงใบ - รูปแบบป้อมกลางใบ ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบแหลมและมน

รูปร่างหนาม - รูปร่างของหนามผลมีลักษณะเว้า

ลักษณะทรงผล - กระจายอยู่ใน 2 ลักษณะ คือ ทรงกระบอกและรูปรี

3. กลุ่มก้านยาว

ลักษณะทรงใบ - มีลักษณะรูปร่าง ป้อมปลายใบ ปลายใบ เป็นแบบเรียวแหลม ฐานใบเรียว

รูปร่างหนาม - มีลักษณะนูน

ลักษณะทรงผล - ผลมี 2 ลักษณะ ทรงหวดและทรงกลม

4. กลุ่มกำปั่น

ลักษณะทรงใบ - มีลักษณะรูปร่าง ยาวเรียว ปลายใบ เรียวแหลม ฐานใบแหลม

รูปร่างหนาม - รูปร่างหนามผลแหลมตรง

ลักษณะทรงผล - ลักษณะทรงผลเป็นทรงขอบขนาน

5. กลุ่มทองย้อย

ลักษณะทรงใบ - รูปร่างเป็นแบบป้อมปลายใบ ปลายใบ เรียวแหลม ฐานใบมน

รูปร่างหนาม - มีลักษณะ นูนปลายแหลม

ลักษณะทรงผล - ลักษณะทรงผลเป็นรูปไข่

6. กลุ่มเบ็ดเตล็ด

ลักษณะทรงใบ - เป็นแบบรูปไข่ขอบขนาน ปลายใบ เป็นแบบแหลมเรียว ฐานใบเป็นแบบแหลมและมน

รูปร่างหนาม - รูปร่างของหนามผลมีลักษณะเว้าปลายแหลมหรือนูนปลายแหลม

ลักษณะทรงผล - กระจายตัวอยู่ใน 3 ลักษณะ คือ กลมแป้น, กลมรี, ทรงกระบอก