BEDO เข้ารับรางวัล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี2561

ข่าวและกิจกรรม

13 กันยายน 2561

252

BEDO เข้ารับรางวัล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี2561

BEDO เข้ารับรางวัล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี2561

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)