คณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(BEDO) ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ข่าวและกิจกรรม

27 สิงหาคม 2561

355

คณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(BEDO) ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร

คณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(BEDO) ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร  ติดตามงานโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อมูลค่าสมุนไพรจากป่าครอบครัวจังหวัดสกลนคร ภายใต้โครงการ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์ วิจัยและใช้ประโยชน์


เมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สพภ. พร้อมด้วย นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ สพภ. และคณะ ร่วมลงพื้นที่สำรวจแปลงป่าครอบครัวจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ ผศ.พิเชษฐ์ เวชวิฐาน  ผู้จัดการโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อมูลค่าสมุนไพรจากป่าครอบครัวจังหวัดสกลนคร ในพื้นที่อำเภออากาศอำนวย อำเภอวานรนิวาส และอำเภอสว่างแดนดิน และเข้าร่วมกิจกรรม ถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาป่าครอบครัว ณ ห้องประชุมภูส้มโมง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีเจ้าของแปลงป่าครอบครัวจังหวัดสกลนคร 36 แปลง ทายาทรักษ์ป่าครอบครัว และภาคีเครือข่ายป่าครอบครัวจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมจำนวน 181 คน


ซึ่งจากการติดตามงานโครงการฯ คาดว่า เจ้าของแปลงป่าครอบครัวจังหวัดสกลนคร และทายาทรักษ์ป่าครอบครัว จะร่วมกันขยายพันธุ์พืชในพื้นที่แปลงป่าครอบครัวของตนเอง มากกว่า 100 ชนิดพันธุ์พืช ตามความหลากหลายชนิดพันธุ์พืชของแต่ละแปลง ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ทุกอำเภอ ของจังหวัดสกลนคร 

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)