BEDO จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการยกระดับวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneur ครั้งที่ 2

ข่าวและกิจกรรม

10 สิงหาคม 2561

246

BEDO จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการยกระดับวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneur ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2561  BEDO จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneur ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดย นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผอ.สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายศุภสิทธ์ จำปาวงษ์ ผอ.กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ร่วมกับที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดภูมิภาคเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ เพื่อส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทรัพยากรชีวภาพจำนวน 20 ราย ให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการ SMBEs ที่มีศักยภาพ โดยพัฒนาให้มีองค์ความรู้ในการสร้างกลยุทธ์การเติบโตเป็นผู้ประกอบการ แนะนำช่องทางการลงทุน จากกองทุน TED ธนาคาร SME เพื่อการขยายธุรกิจ การวางแผนการผลิต พร้อมทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆให้เหมาะสมกับช่องทางจัดจำหน่ายสมัยใหม่ ซึ่งเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ อย่างยั่งยืน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)