ข่าวและกิจกรรม

23 มีนาคม 2561

234

BEDO จัดประชุมคณะทำงาน อพสธ.

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี - สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  (อพ.สธ. – สพภ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สพภ. ๒ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร. ธนิต ชังถาวร รอง ผอ. สพภ. เป็นประธาน และ ดร. ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ฝ่ายวิชาการ จากโครงการ อพ.สธ. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.–สพภ. เป็นการประชุมตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการดำเนินงานที่จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อหารือการดำเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้การดำเนินงานของ สพภ. สอดคล้องกับแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๔) ของ อพ.สธ. ต่อไป

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)