ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

13 กุมภาพันธ์ 2561

431

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้...

...คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้

หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วย

เมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้...

++++++++++++++++++++++++++++++

ส่วนหนึ่งจากพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 20 เม.ย. 2521