ประชาสัมพันธ์ : วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยและการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า

ข่าวและกิจกรรม

27 มีนาคม 2562

213

ประชาสัมพันธ์ : วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยและการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)