ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

ในหลวงรัชกาลที่ 9
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_11/1542954305_1804_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ...คุณธรรมข้อหนึ่ง...

...คุณธรรมข้อหนึ่ง...ที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ... “การให้”การให้นี้...ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่ผู้ใด โดยสถานใดก็ตามเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระห...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_07/1531902712_8874_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : …ต่างคนต่างมีหน้าที่...

ต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้น...เพราะว่า...ถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่า...งานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกันฉ...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_05/1526891478_5380_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : การประหยัดอดออม...

...การประหยัดอดออม...เป็นรากฐานในการสร้างตัว สร้างฐานะของบุคคลตลอดจนความเจริญมั่นคง...ของสังคมและชาติบ้านเมือง...+++++++++++++++++++++++++++++++++++++พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_02/1518496552_4538_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้......

...คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้...++++++++++++++++++++++++++++++ส่วนหนึ่งจากพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมิ...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_02/1518422841_3843_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : พระพุทธศาสนา…

พระพุทธศาสนาแสดงความจริงของชีวิตแสดงทางปฏิบัติที่จะให้บรรลุความสุขสูงสุดของชีวิตมีวิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผล…ว่าทุกสิ่งเกิดจากเหตุผู้ใดประกอบเหตุอย่างไรเพียงใด…ก็ได้ผลนั้นเพียงนั้น…++++++++++++...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2017_10/1508756208_7883_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : การดำรงชีวิตที่ดี…

การดำรงชีวิตที่ดี…จะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัว จะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร …ไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว…ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2017_10/1508756160_5818_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : …ความจริงมันน่าท้อถอยหรอก…...

…ความจริงมันน่าท้อถอยหรอก…บางเรื่องมันน่าท้อถอย…แต่ว่าฉันท้อไม่ได้เพราะเดิมพันของเรานั้นสูงเหลือเกินเดิมพันของเรานั้นคือบ้านคือเมือง…คือความสุขของคนไทยทั่วประเทศ+++++++++++++++++++++++++พระบาทสมเด็จพร...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2017_10/1508756093_4195_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : การที่คนสมัยใหม่…

การที่คนสมัยใหม่บอกว่าคนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจเป็นจริงแล้วคนสมัยใหม่ดูถูกหรือเหยียดหยามคนสมัยเก่าก็มีสิทธิ์…แต่ถ้าพูดตามความจริงแล้ว…สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุ่นเก่าไม่ควรจะมีด้วยเหตุว่า…คนรุ่นเก่า...

อ่านต่อ