ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

กิจกรรมโครงการ SLBT
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_09/1538108148_4192_M.jpg
คณะผู้เชี่ยวชาญจาก GEF และUNDP ได้เดินทางมาติดตาม และประเมินผลการดำเนินการโครงการ SLBT ระยะครึ่งเทอมแรก (2016-2018)...

ในช่วงระหว่างวันที่ 19-27 กันยายน 2561 คณะผู้เชี่ยวชาญจาก GEF และUNDP ได้เดินทางมาติดตาม และประเมินผลการดำเนินการโครงการ SLBT ระยะครึ่งเทอมแรก (2016-2018) โดยได้ลงพื้นที่ และประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_06/1529576062_5220_M.jpg
BEDO ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานถ่ายทำสารคดี ภายใต้โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในภูมินิเวศของประเทศไทย (SLBT)...

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 BEDO ได้ดำเนินการตามเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบ ในการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทรั...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_03/1522141119_8744_M.png
BEDO จัดกิจกรรม “นักล่าขุมทรัพย์ชีวภาพ ดอนหอยหลอด”

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สพภ. ร่วมด้วย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และภาควิชาวิ...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_03/1522122072_4011_M.jpg
SLBT : “ดอนหอยหลอด-อนาคตที่ยั่งยืนของชุมชน”

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานบริหารโครงการ SLBT (PMU) ได้จัดกิจกรรม “ดอนหอยหลอด-อนาคตที่ยั่งยืนของชุมชน” โดยมีประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม และมีพันเอกจิระโรจน์ กองวา...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_03/1522124450_2737_M.png
การประชุมเขิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สพภ. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนกระบวนการบริหารจัดการด้านแผนงานและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพขององ...

อ่านต่อ