ประกาศ : การเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561)

ประกาศต่างๆ

14 กันยายน 2561

269

ประกาศ : การเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561)

ประกาศ : การเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561)