ประกาศต่างๆ

12 กันยายน 2561

98

ราคากลาง : งานจ้างทำการตลาดและโฆษณาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing)

ราคากลาง : งานจ้างทำการตลาดและโฆษณาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing)