จัดซื้อจัดจ้าง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดจ้างผู้จัดการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (สพภ.-วช.) (ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561)

ประกาศต่างๆ

12 กันยายน 2561

126

จัดซื้อจัดจ้าง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดจ้างผู้จัดการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (สพภ.-วช.) (ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561)

จัดซื้อจัดจ้าง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดจ้างผู้จัดการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (สพภ.-วช.) (ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561)