ประกาศต่างๆ

12 มิถุนายน 2561

55

ราคากลาง : รูปแบบโรงเรือนและการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคนมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต

ราคากลาง : รูปแบบโรงเรือนและการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคนมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต