ประกาศต่างๆ

9 เมษายน 2561

186

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (Bio Tourism) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 64/2561 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (Bio Tourism) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 64/2561 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561)