ประกาศต่างๆ

9 เมษายน 2561

204

จัดซื้อจัดจ้าง : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เลขที่ 65/2561 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561)

จัดซื้อจัดจ้าง : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เลขที่ 65/2561 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561)