ประกาศต่างๆ

8 กุมภาพันธ์ 2562

68

จัดซื้อจัดจ้าง : (ร่าง)ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน สพภ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง : (ร่าง)ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน สพภ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)