ราคากลาง : การจ้างปรับปรุง พัฒนาค่านิยม และอัตลักษณ์ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ประกาศต่างๆ

28 มกราคม 2562

169

ราคากลาง : การจ้างปรับปรุง พัฒนาค่านิยม และอัตลักษณ์ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ราคากลาง : การจ้างปรับปรุง พัฒนาค่านิยม และอัตลักษณ์ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)