ประกาศต่างๆ

23 มกราคม 2562

146

จัดซื้อจัดจ้าง : การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด จำนวน 154 ชิ้น (ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562)

จัดซื้อจัดจ้าง : การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด จำนวน 154 ชิ้น (ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562)