ประกาศต่างๆ

8 ตุลาคม 2561

109

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ สพภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ สพภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561)