ประกาศต่างๆ

4 ตุลาคม 2561

92

ราคากลาง : การจ้างบริการพนักงานจัดการสินค้าและดำเนินการช่องทางจัดจำหน่ายอื่นๆ เช่น Event/ร้านค้าพันธมิตร/Website กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและบริหารช่องทางการตลาด

ราคากลาง : การจ้างบริการพนักงานจัดการสินค้าและดำเนินการช่องทางจัดจำหน่ายอื่นๆ เช่น Event/ร้านค้าพันธมิตร/Website กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและบริหารช่องทางการตลาด