ประกาศต่างๆ

4 ตุลาคม 2561

116

ราคากลาง : การจ้างบริการพนักงานประสานติดตามเก็บข้อมูลกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและบริหารช่องทางการตลาด งานสร้างการรับรู้ BEDO's Branding ภายใต้แนวคิด BEDO Concept

ราคากลาง : การจ้างบริการพนักงานประสานติดตามเก็บข้อมูลกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและบริหารช่องทางการตลาด งานสร้างการรับรู้ BEDO's Branding ภายใต้แนวคิด BEDO Concept