ประกาศต่างๆ

4 ตุลาคม 2561

124

ราคากลาง : การจ้างบริการพนักงานขาย จัดกิจกรรมและบริหารจัดการร้านฟ้าใสแกลอรี่ กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและบริหารช่องทางการตลาด

ราคากลาง : การจ้างบริการพนักงานขาย จัดกิจกรรมและบริหารจัดการร้านฟ้าใสแกลอรี่ กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและบริหารช่องทางการตลาด