ประกาศต่างๆ

4 ตุลาคม 2561

89

ราคากลาง : การจ้างบริการพนักงานดำเนินงานค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ติดตามประเมินผลโครงการกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจภายใต้แนวคิด BEDO Concept SMBEs

ราคากลาง : การจ้างบริการพนักงานดำเนินงานค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ติดตามประเมินผลโครงการกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจภายใต้แนวคิด BEDO Concept SMBEs