เกี่ยวกับเรา

22 พฤศจิกายน 2560

465

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวิทิต ภู่พิมาย

งานผู้ประสานงานส่วนกลาง กิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนฯ

นายเอ๊กซ์ สุทธิละออง

งานผู้ประสานงานส่วนกลาง กิจกรรมศูนย์พัฒนาการอนุรักษ์ฯ

นางสาวศิริกานต์ กล่าวกระโทก

งานด้านการพัศดุ

นางสาวบุณยนุช น้อยสารี

พนักงานจััดการสินค้าและจำหน่ายสินค้างาน Event

นางสาวนิภา นพสาย

งานในกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า และพลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า

นายล้อมเดช พวงสมบัติ

พนักงานในกิจกรรมพัฒนา Business@biodiversity platform

นางสาววนัสนันท์ สิทธิรังษีนภา

งานพัฒนาและดูแลเว็บไซต์

นายบรรหาญ บุตรสิงห์

งานวิเคราะห์ และดูแลระบบฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม

นางสาวชัชฏาภรณ์ อุดมลาภ

พนักงานจ้างเหมาบริการบริหารงานทั่วไป โครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฯ (วช.)

นายกิตติพงษ์ สวนสมศรี

ประสานงานในกิจกรรมการพัฒนามาตรฐาน และการตรวจประเมินตราส่งเสริม BioEconomy

นางวรรณี วงศ์ไทย

งานบริหารงานทั่วไป (สพภ.-วช.)

นางสาวพัชรี ปะตังเวส่

ประสานงานด้านการจัดทำบัญชีรายการฯ

นายวันชัย วรุตม์พัฒนาภรณ์

งานรับ-ส่งเอกสาร

นางสาวอุไรรัตน์ ทิพย์สิงห์

งานด้านธุรการของกลุ่มกิจการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

นายอภิเดช ศิริวัฒโก

พนักงานบริการงานกฏหมาย

นางณฐญา เอี้ยวสกุล

พนักงานจ้างบริการงานบัญชีของสำนักงานประสานงาน โครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

นางสาวนิลาวัย์ จินดา

พนักงานจ้างประสานงานในกิจกรรมสร้างเครือข่าย อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ(ป่าครอบครัว+ปลุกรักษ์)

นายยุทธภัทร แย้มทรัพย์

พนักงานจ้างบริการงานบริหารงานทั่วไป ของกิจกรรมสถาบันเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(Bio-Economy Academy)

นางสาวชฎาพร ยอดแก้ว

พนักงานจ้างบริการงานเลขานุการประจำรองผู้อำนวยการ

นางสาวอรพรรณ ไพรศรี

พนักงานจ้างบริการงานประชาพันธ์และการตลาด ในกิจกรรมส่งเสริมช่องทางธุรกิจจากฐานชีวภาพสมัยใหม่

นางสาวสุชาดา สีนิล

พนักงานจ้างบริการปฏิบัติงานในกิจกรรมพัฒา Business@Biodiversity Platform และ Business & Biodiversity Check

นายภีศเดช วงศ์สุริยะรัศมี

พนักงานจ้างบริการแผนงาน และงบประมาณติดตามและประเมินผล

นาสาววราภรณ์ เฉลิมพงษ์

พนักงานจ้างเหมาบริการติดต่อประสานงาน และดูแลเครือข่ายโรงเรียน(กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

นางสาวพรพิมล อินทา

พนักงานต้างเหมาทำงานบริการงานธุรการ กลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน

นางสาวนูรุลฮูดา วาแม

พนักงานจ้างเหมาทำงานบริการงานธุรการ ในงานการเงินและบัญชี กลุ่มกิจการอำนวยการ

นางสาวนฤมล ธารารมย์

พนักงานปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยาการพื้นฐาน

นางสมใจ คชไพร

พนักงานผู้ประสานงานส่วนกลางกิจกรรม PES

นางสาวมาซีเตาะห์ เชื้อผู้ดี

พนักงานจ้างเหมาทำงานบริการประสานงาน ประจำสำนักงานโครงการวิจัยฯ

นางสาววราภรณ์ รอดเจริญ

พนักงานจ้างเหมาบริการประสานงานทั่วไป กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม

นางสาวมณพัทธ์ คุ้มด้วง

พนักงานบริหารงานทั่วไป

นายอนุรักษ์ ฝ่ายทอง

พนักงานธุรการทั่วไป กิจกรรมคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลุ่มกิจการพัฒนากฎหมายและบริหารจัดการทัพย์สินทางปัญญา

นางสาวชลิตา ชูนาค

ประสานงานประจำสำนักงานโครงการวิจัย (โครงการ สพภ.-วช.)

นางสาวปิ่นชนก ชูศรี

งานบริการด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาฯ

นายอนุรักษ์ ปานสีดำ

พนักงานประสานงานประจำสำนักงานโครงการวิจัย (โครงการ สพภ.-วช.)

นางสาวปิยลักษณ์ ผูกพันธ์

งานศูนย์ส่งเสริมธุรกิจฯ กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

นางสาวประภาพร เกิดเกตุปิ่น

งานจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มกิจการอำนวยการ

นางสาวจินตกาญขน์ อุ่นจิตร

งานธุรการในการเงิน กลุ่มกิจการอำนวยการ

นางสาวจริยา กลิ่นหอม

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

นางสุมาลี ปกป้อง

ประสานงานโครงการวิจัยฯ สพภ.-วช.

นางสาวเกษราภรณ์ ลิ้มเลิศผลบุญ

งานประจำกลุ่มแผนงาน งบประมาณและยุทธศาสตร์ กลุ่มกิจการอำนวยการ

นางสาวมุกรินทร์ ปิ่นระลึก

ประสานงานส่วนกลาง กิจกรรมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนฯ

นางสาวนาเดีย อดุลย์พิจิตร

ประสานงานและติดตามโครงการ

นางสาวพิจิตรา ทองประจวบโชค

วิเคราะห์ระบบและดูแลกิจกรรมปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

ว่าที่ ร.ต. นฤมล หมายไร่กลาง

งานบริการข้อมูลและจัดการร้านฟ้าใสแกลอรี่

นางสาวสุนิษา ดาวเรือง

ดูแลและพัฒนาสื่อออนไลน์ฯ

นายจักรกฤษ ไวยสงคราม

บริการรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

นางสาวนันธ์ธนัน ศรีเกษ

จัดทำสื่อเผยแพร่องค์ความรู้

นายกัมปนาจ เพียรเลิศ

ปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรมการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการ

นางสาวณัฐมา ศรีทอง

งานนิติกร จัดทำข้อมูลกฏหมาย

นางสาวอาวีกร ปกป้อง

ประสานงานวิชาการส่วนกลางกิจกรรม PES

นางสาววริษฐา หนูชู

บริการประสานงานส่วนกลาง