เกี่ยวกับเรา

22 พฤศจิกายน 2560

2167

เจ้าหน้าที่ สพภ.

กลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน

นางสาวกัญญาณัช ทานจิตต์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

กลุ่มกิจการอำนวยการ

นางสาวรุจเรศ เชี่ยวชูกุล

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวรุ้งนภา โชติชูช่วง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวชไมพร รังษี

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวณัฐฐิญา ภู่ริยะพันธ์

เจ้าหน้าที่แผนงาน งบประมาณ ติดตามและประเมินผล

นายธนภูมิ จุ้ยวรามิตร

เจ้าหน้าที่แผนงาน งบประมาณ ติดตามและประเมินผล

นายชยาคมน์ ธรรมปรีชา

เจ้าหน้าที่แผนงาน งบประมาณ ติดตามและประเมินผล

นางสาวศิริพร เสนามนตรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพรศิริ พูลลาภ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชุมศรี บุญเชิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอุลัยรัตน์ เกษลำ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้าง

นางสาวดารัตน์ ดวงจินดา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

นายมนูญ ปานอุทัย

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

นางสาวอริศรา จุลวงศาศิลป์

เจ้าหน้าที่บุคคล

นางโสฬวี คงวัฒน์

เจ้าหน้าที่บุคคล

กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

นายฐาวร บุญราศรี

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาวศศิรดา ประกอบกุล

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาววิจิตราภรณ์ ถนัดทาง

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาวปารดา โอ้เหรียญ

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาวอริสา แสงสุริยา

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นายณรินทร์ ตันติศิรินทร์

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

กลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

นายปิยะ บุญพิทักษ์

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาวปทิตตา แกล้วกล้า

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นายธนกรณ์ อุดมรักษาทรัพย์

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นายวิฑิต ภู่พิมาย

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

กลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

นายชัยรัตน์ บุญนาค

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นายชัยภัทร โนจิตร

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม

นางสาวอุรัจฉวี อุณหเลขกะ

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาวน้ำผึ้ง วงษ์วานิช

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นายรัตเขตร์ เชยกลิ่น

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวมาลินี เดชดำรงค์กุล

เจ้าหน้าที่จัดการองค์ความรู้

นายอมรสิทธิ์ ลิมปนะศักดิ์

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวปานไพลิน ภิระบัน

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

กลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวพัชรินทร์ สว่างวัน

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

กลุ่มกิจการการต่างประเทศ

นางปรางทิพย์ สัมพันธวรบุตร

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาวอมลรวี ประชากุล

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

กลุ่มกิจการกฎหมาย

นางสาวปฏิมา หีมมิน๊ะ

นิติกร

สำนักงานบริหารโครงการ SLBT

นายธัญชัย ใจคง

ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวสาวิตรี บุญยวุฒกุล

เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงินโครงการ

นางสาวธัญวรรณ ก.ศรีสุวรรณ

ประสานงานภาคสนาม สมุทรสงคราม

นางสาวสุภานัน ขวัญวงษ์ทิม

ประสานงานภาคสนาม สมุทรปราการ