เกี่ยวกับเรา

21 พฤศจิกายน 2560

4138

ผู้บริหาร


นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล

ผู้อำนวยการ

นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต

รองผู้อำนวยการ กลุ่มกิจการด้านพัฒนาเศรษฐกิจและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ดร.ธนิต ชังถาวร

รองผู้อำนวยการ สพภ. กลุ่มภารกิจด้านพัฒนายุทธศาสตร์ นวัตกรรม และการต่างประเทศ

นายสุวีร์ งานดี

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา

นายศุภสิทธ์ จำปาวงษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

นางสาวณัฐฐิญา กงภูธร

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม

(ว่าง)

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการการต่างประเทศ

(ว่าง)

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวชัชชญา บุณย์ศิริ

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอำนวยการ

นางสาวรุจิรา พงศ์พลูทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

นายเชลง รอบคอบ

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการกฏหมาย

นางสุพัตรา กลั่นจินดาดี

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน

นายชัยรัตน์ บุญนาค

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

นายราชัย ชลสินธุ์สงครามชัย

ผู้จัดการโครงการ SLBT