เกี่ยวกับเรา

1 ตุลาคม 2561

306

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารสพภ. ประจำปีงบประมาณ 2561

ครั้งที่ วันประชุม วันส่งวาระการประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุม(คน) กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม(คน)
11/2560 12 ต.ค. 60 10 ต.ค. 60 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12/2560 23 พ.ย. 60 15 พ.ย. 60 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13/2560 21 ธ.ค. 60 14 ธ.ค. 60 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 90) ณ วันที่ 1 ธ.ค.60 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลาออก 1 คน
คงเหลือกรรมการ รวม 10 คน จากเดิม 11 คน
ครั้งที่ 13/60 มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจไม่เข้าร่วม 1 คน
1/2561 29 ม.ค. 61 22 ม.ค. 61 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 90) – กรรมการ
2/2561 26 ก.พ.61 19 ก.พ.61 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 90) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3/2561 29 มี.ค.61 20 มี.ค.61 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)  
4/2561 26 เม.ย.61 18 เม.ย.61 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)  
5/2561 24 พ.ค. 61 16 พ.ค.61 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 70)

- กรรมการ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน

6/2561 21 มิ.ย.61 14 มิ.ย. 61 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 70)

- กรรมการ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน

7/2561 26 ก.ค. 61 10 ก.ค. 61 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91)

ครม. มีมติ วันที่ 17 ก.ค.61 แต่งตั้ง น.ส.นิลุบล เครือนพรัตน์  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการเงิน
- เดือน ก.ค. 61 มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 คน 
- เดือน ก.ค. 61 มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เข้าร่วมประชุม 1 คน

8/2561 23 ส.ค. 61 16 ส.ค. 61 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) - กรรมการ
9/2561 20 ก.ย. 61 13 ก.ย. 61 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) - กรรมการ


ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารสพภ. ประจำปีงบประมาณ 2560
(เริ่ม 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560)

ครั้งที่ วันประชุม วันส่งวาระการประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุม(คน) กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม(คน)
8/2559 19 ต.ค. 59 4 ต.ค. 59 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 81.8) – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน
9/2559 16 พ.ย. 59 2 พ.ย. 59 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) – กรรมการ
10/2559 21 ธ.ค. 59 7 ธ.ค. 59 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1/2560 19 ม.ค. 60 5 ม.ค. 60 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)
2/2560 16 ก.พ. 60 7 ก.พ. 60 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)
3/2560 23 มี.ค. 60 15 มี.ค. 60 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 81.8) – กรรมการ
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4/2560 20 เม.ย. 60 11 เม.ย. 60 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 81.8) – กรรมการ
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5/2560 25 พ.ค. 60 17 พ.ค. 60 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6/2560 22 มิ.ย. 60 9 มิ.ย.60  9 คน (คิดเป็นร้อยละ 81.8)  -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน
7/2560
(นัดพิเศษ)
 12 ก.ค. 60 6 ก.ค.60 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 72.72) -กรรมการ 2 คน
-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน
8/2560 20 ก.ค. 60  11 ก.ค.60  8 คน (คิดเป็นร้อยละ 72.72) -กรรมการ 1 คน
-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน
9/2560 24 ส.ค. 60  15 ส.ค.60  10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10/2560 21 ก.ย. 60 6 ก.ย.60 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.91) -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ