นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด

เกี่ยวกับเรา

30 พฤษภาคม 2562

103

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด

นางสาวบัณฑรโฉม  แก้วสอาด

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


วันเกิด : 26 มิถุนายน  2501 อายุ 61 ปี

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิ
• Master of Arts (Finance & Investment), University of Exeter, UK
• พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงินการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานที่สำคัญ
• ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงการคลัง
• ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• วิเคราะห์งบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• วิเคราะห์งบการเงินและผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อจัดทำบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account: PSA) เพื่อแยกงบการเงินที่ดำเนินการตามนโยบายรัฐ
• กรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ธสน. (1 ต.ค. 2555 - 26 มี.ค. 2556)
• กรรมการบริษัท เอซีที โมบาย จำกัด และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอซีที โมบาย จำกัด (4 มี.ค. 2553-1 ธ.ค. 2556)
• ประธานอนุกรรมการพิจารณาปัญหากฎหมายและคำอุทธรณ์  (ต.ค. 2551 – ต.ค. 2555)
• กรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (พ.ย. 2546 – พ.ค. 2547)
• อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ   (ก.ค. 2553 – ก.ย. 2555)
• กรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างกฎหมายอนุพันธ์ (Derivatives) (ส.ค. 2544 - พ.ย. 2544) 
• กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ...
• กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 
• กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
• กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) อนุกรรมการบริหาร ธอท. ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ธอท. และอนุกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ธอท.
• กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประธานกรรมการบริหาร ธอส. กรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT ธอส. กรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธอส. และประธานอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้จัดการ ธอส.
• กรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) และกรรมการตรวจสอบ พอช.
• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
• กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กรรมการตรวจสอบ กทพ. กรรมการบริหารความเสี่ยง กทพ. อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กทพ. อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ กทพ. อนุกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ และอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้ว่าการ กทพ.
• ประธานกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)
• ประธานกรรมการบริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
• กรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธพส.

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูง
• Negotiation on Access to Capital Market Workshop ,UNTCT / ASEAN COFAB UNDP
• Economic Crime , Cambridge University ,England
• Financial Development and ODA Loan, JICA ประเทศญี่ปุ่น
• Modern Management Professional Development Training Program, Canada
• AFDP Workshop on Developing Government Bond Markets in APEC Economies,  APEC, นครเซี่ยงไฮ้
• Macroeconomic Management for Senior Officials, IMF, สิงคโปร์
• Specialised Course on Financial Market & New Financial Instruments, IMF, USA.
• International Investment Promotion Course, มาดริด, สเปน
• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
• Executive Program for Senior Management 2007  
• Financial Executive Development Program (FINEX 19)
• Global Customer Summit South East Asia Executive Program, GE
• Senior Executive Program, London Business School  
• โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 5, สำนักงาน ก.พ.
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 9 (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT9)
• Director Certification Program Class 193/2014
• Role of the Chairman Program Class 33/2014
• Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 5 : IOD
• หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า