เกี่ยวกับเรา

8 มีนาคม 2562

119

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

     1. โครงสร้างหน่วยงาน

     2. ข้อมูลผู้บริหาร

     3. อำนาจหน้าที่

     4. แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

     5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

     6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

     7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

     8. Q&A

     9. Social Network

          - Facebook 

          - Youtube Chanel

แผนดำเนินงาน

     10. แผนดำเนินงานประจำปี

     11. รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

     12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

     13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ* (*เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ)

     14. มาตรฐานการให้บริการ

     15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

     16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                    ปี 2561
                    ปี 2560
                    ปี 2559
                    ปี 2558
                    ปี 2557

     17. E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

     20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุด

     21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

     22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุด

     23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

     24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

     33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562