เกี่ยวกับเรา

8 มีนาคม 2562

459

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

     1. โครงสร้างหน่วยงาน

     2. ข้อมูลผู้บริหาร

     3. อำนาจหน้าที่

     4. แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

     5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

     6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

     7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

     8. Q&A

     9. Social Network

          - Facebook 

          - Youtube Chanel

แผนดำเนินงาน

     10. แผนดำเนินงานประจำปี

     11. รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

     12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

     13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ* (*เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ)

     14. มาตรฐานการให้บริการ

     15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

     16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                    ปี 2561
                    ปี 2560
                    ปี 2559
                    ปี 2558
                    ปี 2557

     17. E-Service

                    Biodiversity Digital Library
                    ฟ้าใสแกลอรี่
                    Thaibiodiversity

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

     20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุด

     21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

     22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุด

     23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

     24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

     27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            (1)  ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ.2560 
            (2)  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2562 
            (3)  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561
            (4)  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อการเลื่อนเงินเเดือนประจำปี การต่อสัญญาจ้างและการสั่งให้พ้นจากตำแหน่งโดยเลิกสัญญาจ้าง พ.ศ.2561 

     28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

            (1) คำสั่ง : มอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (ที่ 20/2561 สั่ง ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561)
            (2) ประกาศ : แนวทางปฏิบัติกรณีเรื่องร้องเรียนหรือบัตรสนเท่ห์ (ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561)

     30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

            ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
            ร้องเรียน ร้องทุกข์
            ระบบรับเรื่องร้องเรียน e-Petition

     31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

            ปี 2562
            ปี 2561
            ปี 2560

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

     33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

     36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

     37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

     39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

     40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

     41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

     42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

     43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

     44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

     45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     46. มาตรการป้องกันการรับสินบน

     47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

     48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ


ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562