พนักงานจ้างเหมาบริการ

เกี่ยวกับเรา

19 เมษายน 2561

569

พนักงานจ้างเหมาบริการ

เลขานุการ

นางสาวชฎาพร ยอดแก้ว

เลขารองผู้อำนวยการ

กลุ่มกิจการตรวจสอบภายใน

นางสาวพรพิมล อินทา

งานธุรการ

กลุ่มกิจการอำนวยการ

นายอภิเดช ศิริวัฒโก

บริหารงานทั่วไป

นายล้อมเดช พวงสมบัติ

บริหารงานทั่วไป

นางสาวมณพัทธ์ คุ้มดวง

บริหารงานทั่วไป

นางสาวนูรุลฮูดา วาแม

งานบัญชี

นางสาวจินตกาญจน์ อุ่นจิตร

งานการเงิน

นางสาวศิริกานต์ กล่าวกระโทก

งานจัดซื้อจัดจ้าง

นางสาวประภาพร เกิดเกตุปิ่น

งานจัดซื้อจัดจ้าง

นางสาวเกษราภรณ์ ลิ้มเลิศผลบุญ

งานประจำกลุ่มแผนงาน งบประมาณและยุทธศาสตร์

กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด

นางสาวบุญยนุช น้อยสารี

จัดการสินค้าและจำหน่ายสินค้างาน Event

นางสาวอรพรรณ ไพรศรี

ประชาสัมพันธ์และการตลาด

นางสาวนิภา นพสาย

กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ

นายยุทธภัทร แย้มทรัพย์

ประสานงาน ติดตาม กิจกรรมการสร้าง การรับรู้ Bio Economy

นางสาวนฤมล ธารารมย์

ปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม

ว่าที่ ร.ต.หญิง นฤมล หมายไร่กลาง

งานบริการข้อมูลและจัดการร้านฟ้าใส

นางสาวธารารัตน์ รัมมะนะกัจจะ

ประสานงานโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ

กลุ่มกิจการพัฒนาชุมชน

นายเอ็กซ์ สุทธิละออง

ผู้ประสานงานส่วนกลาง กิจกรรมศูนย์พัฒนาการอนุรักษ์

นางสาวมุกรินทร์ ปิ่นระลึก

ประสานงานส่วนกลาง กิจกรรมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

นางสาววริษฐา หนูชู

ประสานงานส่วนกลาง

นางสาววรัญชนา ไทยรัตน์

ประสานงานส่วนกลาง กิจกรมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

นางสาวอุไรรัตน์ ทิพย์สิงห์

งานธุรการ

นางสาวสมใจ คชไพร

ประสานงานส่วนกลางกิจกรรม PES

นางสาวนิลาวัลย์ จินดา

ประสานงานส่วนกลางกิจกรรมเครือข่าย

นางสาวอาวีกร ปกป้อง

ประสานงานวิชาการส่วนกลางกิจกรรม PES

นางสาวธนาภรณ์ รุ่งยศ

ประสานงานโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ

กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม

นางสาวสุชาดา สีนิล

ปฏิบัติงานในกิจกรรม

นางสาววราภรณ์ รอดเจริญ

ประสานงานทั่วไป

นางสาวพัชรี ปะตังสา

การสร้างเครือข่ายโครงการ

นางวราภรณ์ คำคง

ประสานงานโครงการจัดทำบัญชีรายการ

นายกัมปนาจ เพียรเลิศ

ปฎิบัติงานภายใต้กิจกรรมการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการ

กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาววนัสนันท์ สิทธิรังษีนภา

พัฒนาและดูแลเว็บไซต์

นางสาวจริยา กลิ่นหอม

ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

นางสาวพิจิตรา ทองประจวบโชค

วิเคราห์ระบบและดูแลกิจกรรมปรับปรุงระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

นางสาวนาเดีย อดุลย์พิจิตร

ประสานงานและติดตามโครงการ

นางสาวนัทธ์ธนัน ศรีเกษ

จัดทำสื่อเผยแพร่องค์ความรู้

นางสาวสุนิษา ดาวเรือง

ดูแลและพัฒนาสื่อออนไลน์

นางสาวไพลิน เกิดจาด

รวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเข้าระบบฐานข้อมูล พื้นที่ดอนหอยหลอดและคุ้งบางกะเจ้า

กลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา

นายอนุรักษ์ ฝ่ายทอง

บริการดำเนินงานด้านคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและบริหารจัดการประโยชน์

นางสาวภูรยาย์ พงษ์พันธ์

บริการดำเนินงานด้านคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและบริหารจัดการประโยชน์

กลุ่มกิจการกฎหมาย

นายภีศเดช วงศ์สุริยะรัศมี

งานนิติกร จัดทำสัญญา และบันทึกข้อตกลง

นางสาวณัฐมา ศรีทอง

งานนิติกร จัดทำข้อมูลกฎหมาย

สำนักงานประสานงานโครงการวิจัย (สพภ.-วช.)

นางวรรณี วงศ์ไทย

บริหารทั่วไป

นางณัฐญา เอี้ยวสกุล

บริการงานบัญชี

นางสาวชัชฎาภรณ์ อุดมลาภ

บริหารงานทั่วไป

นางสาวมาซีเตาะห์ เชื้อผู้ดี

บริการประสานงาน

นางสาวชลิตา ชูนาค

บริการประสานงาน

นางสุมาลี ปกป้อง

บริการงานบัญชี

นางศรัณกร บัวบูรณ์

ประสานงานโครงการวิจัย

โครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติฯ

นายจักรกฤษ ไชยสงคราม

พนักงานโครงการ

นางสาวสุธิดา รำเพย

พนักงานโครงการ

นางสาวลักขณา อาจแก้ว

พนักงานโครงการ

นางจรูญรัตน์ ติตตะบุตร

พนักงานประสานงานด้านการเงิน บัญชีและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ